Polityka prywatności

 I. Informacje ogólne

 1. Stworzona przez nas „Polityka Prywatności” opisuje w jaki sposób korzystamy z danych pozostawianych przez Klientów podczas odwiedzenia naszego serwisu internetowego, jakie dane są zbierane i dlaczego. „Polityka Prywatności” określa również Państwa prawa i obowiązki oraz podaje informacje jak zabezpieczane są dane osobowe.
 2. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszą „Polityką Prywatności” prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej i nieskładanie zamówień w Serwisie.
 3. Danymi osobowymi administruje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) XERMAG Macek Przemysław prowadząca  działalność  na  podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa (SO.VI.5415-9/2009).

II. Informacje o zbieraniu danych

 1.  Serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.xermag.pl pozwala na przeglądanie zasobów bez konieczności rejestracji oraz podawania swoich danych osobowych. Ze względu na specyfikę połączeń internetowych niektóre dane zbierane są automatycznie.
 2. Sklep internetowy umieszczony w serwisie www.xermag.pl wymaga w przypadku dokonywania zakupów rejestracji i podania danych osobowych.


II a. Informacje (dane) zbierane przy składaniu zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest podanie danych osoby zamawiającej. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub skontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia szczegółów realizacji co w konsekwencji może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.
 2. Przy składaniu zamówień prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy oraz inne dane wymagane do wystawienia dokumentów handlowych np. numer NIP.
 3.  Zbierane przez nas dane wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Oznacza to między innymi, że dane te mogą być przekazane osobą trzecim zaangażowanym w proces sprzedaży lub świadczenia usług. W szczególności zebrane dane są lub mogą być przekazane Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, serwisom płatności on-line (np. payu).

II.b Informacje (dane) zbierane automatycznie

 1. Niektóre informacje (dane) dotyczące użytkownika są zbierane automatycznie podczas jego odwiedzin na stronie www.xermag.pl (dane te są głównie zbierane przez program Google Analytics). Dane mogą być zbierane przez pliki cookies tzw. „ciasteczka” (patrz: Polityka cookies)


III. Informacje jak wykorzystywane są zebrane dane.

 1. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do:
  a) realizacji procesu sprzedażowego, w tym realizacji zamówienia,
  b) przyjmowania reklamacji,
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań konsumenckich  na naszych stronach internetowych oraz do uzyskiwania danych statystycznych (np. danych o ilości klientów w sklepie, okresach najczęstszych odwiedzin itp.). Dane te są rozpatrywane ogólnie, bez prób identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych. 

 2. Jeśli zaakceptują Państwo zamówienie nie ma możliwości zmiany danych użytych w celu złożenia zamówienia. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie. 
 3. Wszelkie zmiany w zakresie Państwa danych osobowych można dokonać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w sklepie internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Dane niezbędne do realizacji roszczeń lub których przechowywanie jest wymagane przepisami prawa mogą nie podlegać opisanej powyżej procedurze.


V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Prosimy Państwa o zabezpieczenie ustanowionego przez siebie hasła i nieprzekazywanie go osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe  w wyniku ujawnienia hasła lub umożliwienia korzystania osobom trzecim z Państwa konta w naszym serwisie.
 3. W przypadku podjęcia przez Państwa informacji o ujawnieniu hasła lub korzystaniu przez osoby nieupoważnione z konta lub innych przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa prosimy o powiadomieniu nas o tym fakcie bezzwłocznie.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Zasady „Polityki Prywatności” wchodzą w życie od dnia 01.08.2016.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany  „Polityki Prywatności” .

 

Szanowny Kliencie,  


od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez XERMAG Macek Przemysław Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów XERMAG Macek Przemysław. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. 

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

XERMAG Macek Przemysław z siedzibą w Sosnowiec ul. Dworska 15E („ My“ lub „ XERMAG“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków XERMAG  przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw XERMAG  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych XERMAG  płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu XERMAG w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług XERMAG (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

XERMAG Macek Przemysław może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi XERMAG Macek Przemysław ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków XERMAG przewidzianych prawem, ochrony praw XERMAG zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu XERMAG w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności XERMAG może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z XERMAG umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez XERMAG,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

XERMAG zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez XERMAG i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i XERMAG.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od XERMAG potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. XERMAG dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, XERMAG może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a XERMAG ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, XERMAG wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez XERMAG oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na XERMAG może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych XERMAG, pod adresem: Sosnowiec ul. Dworska 15E, tel. + 48 322945806 lub pod adresem e-mail poczta@xermag.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarznie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności
akceptuje